• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 19:00

WAŻNE ZAGADNIENIA

FAQ

Istotna uwaga – PRZECZYTAJ NAJPIERW.

Opis podanych zagadnień jest celowo "obszerniejszy" niż to zwykle bywa w działach tego typu (FAQ). Jest to wyrazem chęci stworzenia możliwie pełnych zarysów zagadanień, które jak myślę, pojawiają się w pierwszej kolejności i to niestety w sytuacjach zarazem trudnych i naglących. Motywacja do pisania wynika z tego, że odpowiedzi z natury nie są łatwe, mogą być udzielone za każdym razem w pewnym zakresie i pod pewnym kątem. Nie mogą też stanowić bezwzględnie i uniwersalnie o człowieku, jego zdrowiu i chorobie, mimo, że zależy nam na czasie i złotym środku.

Rozwiązywanie problemów dokonuje się stopniowo. Nie mniej w praktyce leczenia zachowawczego i opieki dąży się do prostoty. Nadanie sprawom biegu w odpowiednim porządku i kolejności może sprawić, że podjęte działania okażą się wystarczające do osiągnięcia celów. Należy brać pod uwagę warunek, że musimy oprzeć się na rzeczywistych założeniach, co w praktyce oznacza pełny i stosowany od początku protokół leczniczy w swym zakresie, właściwy dla danej profesji i oparty o aktualną wiedzą medyczną oraz posiadane kompetencje. Nawet w najtrudniejszych przypadkach całość składa się z małych części – warto je poznawać, by być skuteczniejszym opiekunem.

Zagadnienia mają charakter otwarty. Treści stanowią materiał zaczerpnięty z doświadczenia i literatury fachowej. Całość ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty czy porady leczniczej w myśl rozumienia przepisów prawnych. W celu pełnego odbioru przekazywanej dalej treści, rekomendowane jest zapoznanie się z całością prezentowanego tu materiału.

Do konkretnych przypadków i celowanych rozwiązań wybranych problemów zapraszam na stronę rozrastającego się Bloga przypisanego do tej strony.

Opieka rehabilitacyjna

Otoczenie pacjenta opieką podczas podejmowania przez niego wysiłku rehabilitacyjnego, ma za zadanie ukierunkować prawidłowy przebieg procesów powiązanych z tym wysiłkiem. Jako że czynność adaptacji organizmu do zaistniałej patologii inicjuje się samoistnie, podejmuje się działania służące właściwej organizacji i wykorzystania zasobów fizjologicznych, osób zaangażowanych w pomoc, oraz bliższego i dalszego otoczenia – tak by sprzyjały, wzmacniały i nie udaremniały uzyskanych, a także możliwych do uzyskania efektów terapeutycznych.

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.