• Umów się na konsultację
  • +48 789 356 459

Godziny pracy, pon-pt 8:00 – 20:00

REHABILITACJA

GERIATRYCZNA

Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i pokrewnych dziedzinach związanych z procesami starzenia się, opiera się na zasadniczych elementach podejścia terapeutycznego w rehabilitacji, tzn.: badaniu funkcjonalnym, ewaluacji klinicznej opartej na tym badaniu, diagnozie fizjoterapeutycznej, prognozie (łącznie z planem opieki), interwencji terapeutycznej i efektach pracy podjętej przez zespół terapeutyczny. Pacjent w wieku senioralnym powinien być traktowany tak samo dokładnie w zakresie metodycznym co aktywny sportowiec. Posiada on te same podstawy i nie mniej ważne potrzeby.

Jako że rehabilitacja odbywa się w domu pacjenta, należy wyznaczyć możliwe do osiągnięcia i użyteczne cele. W proponowanej koncepcji opieki rehabilitacyjnej, głównym (podstawowym) odnośnikiem stają się czynności życia codziennego (ADL/IADL). Stanowią one bazę do dalszych poczynań pacjenta w dążeniu do możliwej samodzielności w najważnieszych czynnościach samoobsługowych. Stawiane są jako cel obligatoryjny, zwłaszcza przy wzmożonym poziomie ryzyka zaistnienia szeregu komplikacji oraz pojawiających i pogłębiających się deficytach.

balkonik do chodzenia na sali szpitalnej

STANDARDY LECZENIA GERIATRYCZNEGO W REHABILITACJI PRZYJMUJĄ CHARAKTER INTERDYSCYPLINARNY W KAŻDYM POSZCZEGÓLNYM PODEJŚCIU TERAPEUTYCZNYM

starszy mężczyzna z maszynką do golenia przed lustrem

Zaplanowany i kontrolowany wysiłek ruchowy ma za zadanie przywrócenie możliwości wykonywania czynności mięśniowych na poziomie woli. Poprzez budowanie sprawności funkcjonalnej opartej na aktach ruchowych, włączonych w proste działania, służące danym czynnościom, przechodzącym w określone postępowanie, aż do uzyskania określonych zachowań, przechodzi się do zwiększenia poziomu aktywnego uczestnictwa pacjenta w życiu codziennym.

Głównym środkiem oddziaływania jest kinezyterapia, mająca na celu: poprawę mobilności (ambulacja, transfer, chód), zwiększenie zakresu równowagi i pewności przemieszczania się, wzrost skuteczności oceny otoczenia i funkcjonowania w przestrzeni niskiej i wysokiej (prewencja upadków), korektę postawy statycznej i funkcjonalnej, redukcję bólu związanego z narządem ruchu, adaptację do zmian anatomicznych i patofizjologicznych, przysposobienie do korzystania ze sprzętu ortopedycznego, prewencję wtórną w chronicznym przebiegu i jednoczesnym występowaniu wielu chorób oraz reedukację ruchową, ćwiczenia ręki (manipulacyjne), nabycie siły, wytrzymałości, zręczności i in.

osób w wieku 60-69 lat odczuwa niepełnosprawność

odsetek ten zwiększa się wraz z wiekiem i wynosi 50% u osób w wieku powyżej 80 lat.

0
osób niesamodzielnych żyje obecnie w Polsce (2018)
0
osób w Polsce jest niepełnosprawnych (EHIS, 2014). Co piąta osoba z tej grupy nie posiada statusu ON.

W złożonych czynnościach życia codziennego (IADL), takich jak samodzielne dotarcie do sklepu, korzystanie z pieniędzy i telefonu, czy np. rozporządzania lekami, lepiej radzą sobie osoby chore, które pozostają w związkach małżeńskich, częściej mężczyźni niż kobiety.

25-30% osób w wieku powyżej 65 r.ż. cechuje niemożność załatwienia samodzielnie spraw powiązanych z wychodzeniem na zewnątrz (z domu) (PolSenior 2012)

Osoby potrzebujące w końcu opieki ze względu na niesamodzielność, otrzymują ją od osób (najczęściej kobiet w wieku 45-64 l.), które potencjalnie posiadają już wnuki. Rodziny na swoich szczeblach są coraz mniej liczne, za to coraz bardziej pokoleniowe (dzięki zmniejszeniu umieralności i postępowi medycyny). (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2012)

Najczęściej w ramach rodziny pokolenia mieszkają oddzielnie, gdzie wzajemna pomoc uzależniona jest od odległości miejsca zamieszkania a także czynników ekonomicznych i zdrowotnych, gdzie opieka dotyczyć może z jednej strony wnuków a z drugiej rodziców (dziadków lub pradziadków najmłodszego pokolenia). (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2012)

Społeczeństwo polskie jest nadal tradycyjnie nastawione do opieki nad bliskimi, starszymi członkami rodziny. Z badań opinii publicznej wynika, że polska rodzina uważa, że ma największe kompetencje do zajęcia się chorym bliskim. Dzięki temu nie dochodzi do zbyt częstej instytucjonalizacji osób starszych. Jednak badani uważają, że system opieki domowej powinien zostać rozbudowany. (Instytut Spraw Publicznych 2008)

osób starszych (powyżej 65 r.ż.) mieszka samotnie lub z małżonkiem

co trzecia osoba starsza mieszka z dziećmi, z tego ponad połowa z wnukami

0
godzin miesięcznie przeznacza opiekun rodzinny na rzecz osoby niesamodzielnej
0
zł / godzine. Na taką kwotę urzędowo wycenia się usługę opieki dochodzącej, wskazując na zleceniowy charakter pracy i niskie kwalifikacje personelu.

Pacjent oraz rodzina mogą liczyć na proces edukacyjny w zakresie postępowania rehabilitacyjnego, koniecznego do zastosowania pod nieobecność terapeuty, tak by utrzymać spójny charakter planu opieki z leczeniem zachowawczym. Praca własna pacjenta i wsparcie oraz nadzór ze strony rodziny, to kluczowa kwestia dla osiągania efektów w terapii. Podjemowane przez fizjoterapeutę leczenie ruchowe, obejmuje zastosowanie się do diagnozy i zaleceń lekarskich.

Kompleksowa Ocena Geriatryczna pozwala uchwycić zmiany, jakie powstały na skutek starzenia się u danej osoby i określić deficyty mające miejsce u seniora. Jest ona stworzona z myślą o starszej populacji. Dzięki zastosowaniu KOG seniorzy poddani są bardziej wrażliwemu na korektę procesowi leczenia ruchem. Model ten jest obecnie uznawany na całym świecie i stanowi rekomendację do pracy z seniorami.

 

Możecie Państwo kontaktować się ze mną przez cały tydzień w celu uzyskania pomocy.

dwie kobiety i wózek inwalidzki

pon-nd do 20:00
+48 789 356 459

Fizjoterapeuta | Opiekun medyczny | Masażysta

Rehabilitacja i ukierunkowane usługi opiekuńcze, dedykowane osobom po hospitalizacji i ich rodzinom.

Bezpieczniejszy powrót do domu i stabilizowanie stanu zdrowia poprzez stopniowanie interakcji z otoczeniem.

Wspomaganie osób unieruchomionych w funkcjonalnym usamodzielnianiu się w przewlekłych schorzeniach.

Specjalistyczna opieka łącząca w sobie fizjoterapię i czynności aktywizujące. Wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych.